Viquipèdia

Guaita Martorell, Aurelio

GUAITA MARTORELL, Aurelio (Picassent, 1922-Madrid, 1990).Catedràtic de Dret Administratiu. Va ser professor de la Universitat de Santiago de Compostela i va exercir també a l’Escola Social d’aquesta ciutat. Autor de diversos llibres i publicacions, va ser una figura excepcional i de gran prestigi en l’àmbit educatiu nacional ja que la seua trajectòria el va portar a ser catedràtic també a Navarra, Saragossa i de la Universitat Autònoma de Madrid. El seu llibre El derecho administrativo especial va ser el llibre de text de diverses promocions d’estudiants. És autor també dels llibres Lenguas de España y artículo 3º de la Constitución (1989), El Ministerio de Fomento, 1832-1931 (1984), Derecho administrativo: aguas, montes, minas (1982), División territorial y descentralización (1975). A més, també va col·laborar amb altres autors en les publicacions següents: El territorio valenciano: sus límites y divisiones (1982), Encara sobre la problemática lingüística (1992), El recurso de amparo contra actos sin fuerza de ley de los órganos legislativos (1987), Competencia del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia de Administración Local (1985)… Així mateix, va ser col·laborador en diverses revistes (Revista de administración pública, Anuario de derecho civil, Revista española de derecho administrativo…) i publicacions de manera molt professional com ara Régimen jurídico de los abastecimientos en España, Exclusión de los Montes del Catálogo de Utilidad Pública, Infracciones en materias forestales, La nueva ley de seguros, Derechos Pasivos i Los recursos de queja y nulidad en el procedimiento administrativo. Així doncs, també va col·laborar amb el Consell Superior d’Investigacions Científiques i amb nombrosos organismes nacionals i de l’estranger. Fa anys, l’Ajuntament el va declarar fill predilecte de Picassent i li va dedicar un carrer. (EHD)

Referències

Necrológicas, “Aurelio Guaita Martorell, Catedrático de Derecho Administrativo” (1990), El País, 11 d’octubre de 1990, Madrid.

Fundación Dialnet “Aurelio Guaita Martorell”, Periodo de publicación recogido, 1950-1992

 

 

 

Related entries